Definities

 1. Metz Beveiliging: gevestigd te Wezep onder KVK 78525341
 2. Klant: degene met wie Metz Beveiliging een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Metz Beveiliging en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Metz Beveiliging.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Metz Beveiliging hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie kosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Metz Beveiliging hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Metz Beveiliging ten allen tijde wijzigen.
 2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Metz Beveiliging niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in in lid 3 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Metz Beveiliging vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Metz Beveiliging, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Metz Beveiliging een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Metz Beveiliging is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Metz Beveiliging de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Metz Beveiliging mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient Betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijn. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Metz Beveiliging de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Metz Beveiliging behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Metz Beveiliging gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt verrekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Metz Beveiliging.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Metz Beveiliging zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van ;liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de klant, zijn de vorderingen van Metz Beveiliging op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Metz Beveiliging, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Metz Beveiliging gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Metz Beveiliging roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Metz Beveiliging, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • De verzegeling nog intact is, indien gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringschopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrech

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid één van dit artikel genoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestellingen
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud van internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@metzbeveiliging.nl

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Metz Beveiliging, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen allen voor rekening van Metz Beveiliging indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Metz Beveiliging deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Metz Beveiliging heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Metz Beveiliging kan een beroep doen op de zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant over zich te houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Metz Beveiliging heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Metz Beveiliging.
 3. Metz Beveiliging is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Metz Beveiliging te verrekenen met een vordering op Metz Beveiliging.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Metz Beveiliging blijft eigenaar van alle geleverde spullen totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Metz Beveiliging op grond van wat er met Metz Beveiliging gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen en inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Metz Beveiliging zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan aan de klant, mag de klant producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien Metz Beveiliging een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Metz Beveiliging het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Leveringen en Installatie

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Metz Beveiliging, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Metz Beveiliging het recht om zijn verplichtingen op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog voldaan is.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Metz Beveiliging kan tegenwerpen.
 6. Levering en Installatie vinden plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
 7. Klant en/of Consument zorgt ervoor dat op de dag en tijdstip van de Installatie een handelingsbevoegde volwassene aanwezig is in het Pand, c.q. op het terrein om eventuele vragen van Metz Beveiliging in verband met de Installatie te behandelen, om instructies van Metz Beveiliging betrekking tot het Alarmsysteem en/of Diensten te accepteren en om anderszins de medewerking te verlenen die voor Metz Beveiliging redelijkerwijs vereist is in verband met de Installatie en de levering van de Diensten.
 8. De Klant en/of Consument zal ervoor zorgen dat er in het Pand, c.q. op het terrein een toereikende en geschikte stroomvoorziening (minstens 1 vrij stopcontact in de meterkast/plek waar het modem en/of recorder zich bevindt) aanwezig is, alsmede voldoende stopcontacten, elektrische aansluitingen, en een modem met minstens 1 vrije poort (Wifi-internet) met een actief internetsignaal.

Levertijd

 1. De door Metz Beveiliging opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij de overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Metz Beveiliging niet binnen 14 dagen na de daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders te hebben afgesproken.

Feitelijke leveringen

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorgen een aantekening op te laten maken, bij gebreken waarvan Metz Beveiliging niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Metz Beveiliging, bij gebreke waarvan Metz Beveiliging niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor uitvoering van onderliggende overeenkomst.
 • Zaken van Metz Beveiliging die bij de klant aanwezig zijn.
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 • De klant geeft op eerste verzoek van Metz Beveiliging de polis van de verzekering ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/installatie

Hoewel Metz Beveiliging zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Metz Beveiliging enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, nalatigheid of deskundigheid gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment wanneer deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 5. Met Beveiliging is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enig defect of gebrek aan het Alarmsysteem of Camerasysteem als gevolg van:
 • Het niet opvolgen van de instructies van Metz Beveiliging en/of fabrikant door de Klant.
 • Elk misbruik van het Alarm- en/of Camerasysteem.
 • Elk gebruik van het Alarm- en/of Camerasysteem dat niet is geautoriseerd door Metz Beveiliging.
 • Elk ongeval en/of opzettelijke handelingen die schade veroorzaakt aan het Alarm- en/of Camerasysteem of een onderdeel daarvan (behalve waar veroorzaakt door Metz Beveiliging)
 • Het uitvoeren van werkzaamheden aan het Alarm- en/of Camerasysteem (inclusief wijzigingen, herinstallatie, verhuizing, conversie of aanpassing of reparatie van het Systeem) door andere personen dan Metz Beveiliging.
 • Gebruikelijke slijtage en/of ongunstige weersomstandigheden
 • Het systeem matig werkt door een slechte internet of Wifi verbinding.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Metz Beveiliging voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Metz Beveiliging heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Metz Beveiliging tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Metz Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die is aangebracht door zowel de Klant als door derden.
 7. Binnen zes maanden mag de de Klant en/of Consument zich beroepen op de aanleg van het systeem. Dit gebeurt wel in goed overleg. Daarna zullen er voor wijzigingen kosten in rekening gebracht worden.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm op gewenste wijze beschikbaar aan Metz Beveiliging.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Metz Beveiliging redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overtreding van deze termijn moet de klant Metz Beveiliging schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in weke vorm dan ook) van Metz Beveiliging ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Metz Beveiliging waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoedden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Metz Beveiliging schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in lid 1 en 2 de genoemde informatie ook geheimhout.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 5. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
 6. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.
 2. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Metz Beveiliging waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Metz Beveiliging tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Metz Beveiliging geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Metz Beveiliging geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen dat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Metz Beveiliging daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Metz Beveiliging uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gederailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Metz Beveiliging in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht een betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Metz Beveiliging gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Metz Beveiliging.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Metz Beveiliging ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Metz Beveiliging een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Metz Beveiliging verschuldigd zijn.

Aanspreekbaar

 1. Metz Beveiliging is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Metz Beveiliging aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Metz Beveiliging is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Metz Beveiliging aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot op (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Verval termijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Metz Beveiliging vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijke Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Metz Beveiliging toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aar of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Metz Beveiliging niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Metz Beveiliging in verzuim is.
 3. Metz Beveiliging heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Metz Beveiliging kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Alle door Klant aan Metz Beveiliging verschuldigde bedragen, minus 45% worden onmiddellijk opeisbaar bij opzegging van de overeenkomst. Als zijnde afkoopsom voor het contract.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Metz Beveiliging in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Metz Beveiliging kan worden toegerekend in een van de wil van Metz Beveiliging onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Metz Beveiliging kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet, computer- en telecomstoring; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Metz Beveiliging 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Metz Beveiliging er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. . Metz Beveiliging is in overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Metz Beveiliging is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen voor ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Metz Beveiliging zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Metz Beveiliging.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Metz Beveiliging bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar Metz Beveiliging is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.